نمایشگاه نقاشی | گالری ژینوس

| گالری ژینوس
| نمایشگاه اتفرادی نقاشی 
| عنوان: خاطره رنگ‌ها
| هنرمند: سعیده خاقانی
| گشایش: ۲۳ مرداد ۱۳۹۴
| پایان: ۲۸ مرداد ۱۳۹۴

| بازدید: ۱۶ تا ۲۰
| آدرس: خیابان ولیعصر ابتدای خیابان فاطمی شماره ۲۱
| تلفن: ۸۸۳۹۰۱۲۵ –۸۸۹۷۵۵۷۴

zhinus-rangha

نویسنده