زمستان در گالری محسن

| گالری محسن

| نمایشگاه گروهی عکس

| عنوان: زمستان

| به انتخاب: مهرداد افسری

| هنرمندان: مهرداد افسری، رامیار منوچهرزاده، مهدی مقیم‎نژاد، علیرضا فانی، کیارنگ علایی و مهدی عبدالکریمی

| گشایش: 20 شهریور ۹۴، ۱۶-۲2

| پایان: 01 مهر ۹۴

| بازدید: همه روزه 16-22  ۰ (گالری پنجشنبه‌ها تعطیل است)

| آدرس: تهران، بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر، کوچهٔ ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا شرقی، شماره ۴۲، گالری محسن

| تلفن: 222525354
مهرداد افسری در متن معرفی نمایشگاه می‌نویسد: «این نمایشگاه با موضوع “زمستان” نه به معنی عام آن( یکی از فصل‌های سال، سرما، انجماد) و رابطه دال و مدلولیش در نظام واژه‌گانی، بلکه با نگاه استعاره‌ای و فردی هنرمندان در این باب انتخاب شده است. آنچه با هنرمندان این مجموعه مطرح شد بیان کردن تجربه زیسته فردی درباره “زمستان” بود، اینکه زمستان برای هر کدام از ما چگونه تعبیر می‌شود و به تبع آن مصادیق تصویریش در دنیای عکس چگونه نمود پیدا می‌کند.»

afsari-mohsen

نویسنده