فراخوان فيلم، عكس و پوستر منتشر شد.

اهداف جشنواره

حفظ وگسترش تعامل پلیس بامردم ازطریق رسانه تصویری
تقویت بسترها و زمینه های رسانه ای ارتقای نظم وامنیت اجتماعی
فراهم آوردن فضای رقابتی سالم در بین هنرمندان بابهره گیری از بستر جشنواره
مشارکت و امنیت پایدار درسایه همکاری مردم،رسانه و پلیس
ارتقاءمهارتهای فرهنگی واجتماعی بااستفاده از رسانه
ایجاد فرصت جهت پرداختن به هم موضوعات اجتماعی ازطریق رسانه تصویر
استفاده تصویر در آموزش

موضوعات جشنواره

عفاف وحجاب ،نقش مردم درامنيت پايدارجامعه،امنيت خانه وخانواده،امنیت درسایه مشاركت مردم وسازمان‌هاباپليس، تهديدات وفرصت های ماهواره وفضای مجازی، مخاطرات شبكه‌هاي اجتماعي مجازي، نظم وانضباط اجتماعي، نقش مشاوره درارتقاءمهارت‌هاي فرهنگي واجتماعي وامنيت رواني، چالش‌ها ي فرآروي اثرات موادمخدرسنتي وصنعتي،نقش‌رسانه‌هادرحفظ وتوسعه امنیت،پليس علمي- مقتدر- كارآمد- روزآمد، امنيت بابهره‌گيري ازتكنولوژي وفن‌آوري، نقش تهديدات خارجي درترويج آسیب های اجتماعی ناهنجاري،ترافيك،تاثیرآموزش همگانی درکاهش آسیب های اجتماعی،قانون وقانون‌مداري برنامه ‌ريزي واجراو…

شرايط شرکت:

. شركت براي همه طراحان پوستر آزاد است.
. هر هنرمند مي‌تواندحداكثر با ارایه۳ اثردراین رشته شركت کند.
. ارسال اثردراین رشته،دیجیتالی است. ازاین رو،برای شرکت درجشنواره نیازی به چاپ اثراز. سوی هنرمند نیست.
. شرکت کنندگان،متنبکاررفته درطرحرادرفرم ثبت نام سایت واردنمایند.
. طرح چند لَتی بایک موضوع واحد،یک اثر محسوب میشود.

.اثرگروهی بایدبه نام صاحبان آن ثبت شود. درصورت برگزیده شدن اینگونه آثار،جایزه بصورت مشترک به صاحبان آن تعلق می گیرد.
. تمامی امتیازات مادی ومعنوی به صاحبان اثرتعلق دارد.
. تکنیک وشیوه اجرای آثار آزاد میباشد.
. ثبت‌نام،تكميل فرم شركت وارسال تصويرآثار،فقط ازطریق پایگاه اطلاع رسانی جشنوار به نشانی http://festivalma.ir امکانپذیراست.
. حجم فایل ارسالی حداقل 2 وحداکثر 4 مگابایت باپسوند JPG و مود RGB باشد.
. تكميل فرم وارسال آثاربه منزله قبول شرايط ومقررات جشنواره است.
. درصورت عدم رعایت قوانین وشرایط شرکت،اثردرهرمرحله ای ازجشنواره حذف وامتیازات آن سلب می شود.
. اطلاعات فرم ثبت نام وعناوین آثاردرتهيه مطالب انتشاراتي ونمايشگاهي مورداستفاده قرارخواهدگرفت،ازاینرومسؤولیت صحت اطلاعات ارسالي برعهده شركت‌كننده است.
. استفاده ازآثارنمايشگاه براي چاپ دركتاب وسايراقلام انتشاراتي،تبليغاتي،بانك اطلاعات وبرگزاري نمايشگاه باذكرنا صاحب اثربراي برگزاركنندگان جشنواره مجازاست.
. به تمامی شركت‌كنندگاني كه آثارشان به نمايشگاه راه يابد،گواهي شركت داده میشود.
. تصميم‌گيري درباره مواردپيش‌بيني واعلام‌نشده،برعهده دبیرکل جشنواره است.

امتیازات:

۱. به هریک ازآثارراه‌یافته بهن مایشگاه مبلغ ۵۰۰ هزارریال به‌عنوان حق‌التالیف پرداخت خواهدشد.
۲. برای هنرمندانی کهآثارشان به نمایشگاه راه یابد،گواهی شرکت درنمایشگاه صادرمی‌شود.
۳. آثارمنتخب چاپ ودرقالب یک نمایشگاه پوستر درمعرض بازدیدعموم قرارخواهدگرفت.

جوایز :

نفراول: تندیس جشنواره،لوح تقدیر،مبلغ ۱۵ میلیون ریال
نفردوم: تندیس جشنواره،لوح تقدیر،مبلغ ۱۰میلیون ریال
نفرسوم: تندیس جشنواره،لوح تقدیر،مبلغ ۷ میلیون ریال

گاه‌شمار:

آخرین‌مهلت ارسال آثار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
انتخاب و داوری آثار: مهرماه ۱۳۹۳
افتتاح نمایشگاه واهدای جوایز: مهرماه ۹

تلفن تماس :09151004968

آدرس دبیرخانه : مشهد – بلوارهاشمیه- بین هاشمیه 20 و 22 – حوزه هنری خراسان رضوی– دبیرخانه جشنواره عکس و پوستر ما خواهشمنداست برای کسب اطلاعات بیشتربه وبگاه جشنواره مراجعه یاباشماره تلفن‌های ۰۵۱۳۸۸۳۰۳۶۱ و ۰۵۱۳۸۸۳۰۳۶۱ تماس بگیرید.

نویسنده