خانه | نقاشی | کالکوگرافی «آینه» در نگارخانه لاله

نمایشگاه کالکوگرافی به کوشش احمد وکیلی

کالکوگرافی «آینه» در نگارخانه لاله

در گالری های تهران

نمایشگاه کالکوگرافی (حکاکی روی فلز)  به کوشش احمد وکیلی در نگارخانه لاله گشایش می یابد.

مجموعــه آینــه حاصــل یــک ســال و نیــم تــلاش ۱۰ هنرمند جوان است که تحت نظر احمد وکیلی هرکــدام بــا تعبیــر و ذهنیــت خــود طراحـی و تکنیک های کالکوگرافی (حکاکی روی فلز) را تجربـه کــرده انــد. دو نکتـه قابـل توجـه در ایـن نمایشـگاه وجـود دارد. اول، وجــود موضــوع کــه بســیار مهــم بــوده و می توانــد بــه گردهمایــی هنرمنـدان کنـار هـم معنـا بخشـد. دومیــن نکتــه ،رعایـت تمـام قوانیـن رایـج چـاپ دستی در ایـن مجموعـه اسـت، بدیـن معنـی کـه تعـداد تیراژهـا از قبــل تعییــن شــده و کلیشــه هــا پــس از تکثیــر از بیــن رفته انــد و نیــز امضــاءآثــار بــا مـداد و بـا توجـه بـه پروتـکل میـلان (در خصوص چاپ دستی) انجـام شـده اسـت.

تمامـی آثـار عـلاوه بـر امضـا، دارای اعتبـار نامـه هنرمنـد است. تعداد ۲۰ عـدد از ایـن آثـار بـرای کتـاب اورجینـال بـا کادربنـدی متفـاوت تکثیـر شـده و مجلدهـا دارای اعتبارنامــه عمومــی بــا امضــا هنرمنــدان گــروه برای فروش ارائــه می شــود.

چاپ هـای دسـتی در دنیـای امـروز یکـی از مهمتریـن مدیاها بـرای درک زبان تصویر اسـت. وجود مقاطع کارشناسـی ارشـد در بسـیاری از دانشـگاههای دنیا و برگزاری رویدادهای معتبـر در کل جهـان نشـان از برحق بودن این سـخن دارد. ویژگـی دیگـر چاپ هـای دسـتی مسـاله تعـدد نسـخه (تکثیـر بـه صـورت محـدود) و در نتیجـه قیمـت مناسـب آن اسـت. این نکتـه در سـطح فرهنگـی بـه ارتقـاء فهـم جامعـه از تصویـر منجر شـده و بـه رشـد فرهنـگ دیـواری کمـک خواهـد کـرد. از طرف دیگـر میتـوان کلکسـیونرهای چـاپ دسـتی را شـاهد بـود کـه به اقتصـاد هنر کمـک میکننـد. ایـن ویژگی اهمیـت چاپهای دسـتی را بـه اثبات می رسـاند.

هنرمندان شرکت کننده: مرتضی اردلان،کریم بخشی، علیرضا بهرام لو، فرحناز رحمتی، گیتا عظیم زاده، الهام قربانعلی،الهام کاشانی، مهدی گودینی، محمد معیری،آنالی وکیلی

نمایشگاه روز جمعه روز جمعه ۱۸ دی ۱۳۹۴ساعت ۱۶ تا ۲۰  در نگارخانه لاله گشایش می‎یابد و تا ۳۰ دی از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۹ دایر خواهد بود .

همچنین نشست تخصصی پیرامون چاپ دستی با حضور احمد وکیلی، عبدالحمید پازوکی  و مهرداد ختایی روز سه شنبه ۲۲ دی ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد

نشانی خیابان دکتر فاطمی، جنب هتل لاله، نگارخانه لاله .تلفن:۸۸۹۶۰۴۹۲

ayne-gallery-laleh

 

 

نوشته‌های پیشنهادی

کرونا و نمایشگاه های نیویورک

بیداری اقتصاد هنر در اضطرار کرونا

بیداری اقتصاد هنر در اضطرار کروناگالری‌های نیویورک چگونه در دوران کرونا زنده مانده و رشد ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.