آيدين آغداشلو در گالری اثر

| گالری اثرassar-1

| نمایشگاه انفرادي نقاشي

| آيدين آغداشلو

| عنوان: –

| گشایش: 23 آبان93، 16-21   پایان: 21 آذر

| بازدید: يكشنبه تا پنجشنبه 11-20 و جمعه هاي غير از گشايش 16-20 (گالري شنبه ها تعطيل است)

| آدرس: تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر، كوي برفروشان، شماره16

| تلفن: 88326689

منبع: گالري اثر

نویسنده