نقاشي‌ هاي مجتبي قاسمي

| گالری زيرزمين دستانdastan-basement-2

| نمایشگاه انفرادي نقاشي

| عنوان: اوقات فراغت

| مجتبي قاسمي

| گشایش: 7 آذر93، 16-20

| پایان: 12 آذر

| بازدید: همه روزه 16-20 (گالري روزهاي شنبه تعطيل است)

| آدرس: تهران، خيابان فرشته، خيابان بيدار، شماره 6

| تلفن: 22023114

 

نویسنده