“ایرانم من ..” در گالري آران پلاس

| گالری آران پلاس
| نمایشگاه انفرادي نقاشي
| هنرمند: شقايق شجايان
| عنوان: ایرانم من ..
| گشایش: 17 بهمن93، 16-20
| پایان: 26 بهمن
| بازدید: شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 -13 و عصر 16-20 (روزهاي افتتاحيه 16- 20 و روزهاي غير از افتتاحيه تعطيل مي باشد)
| آدرس: تهران، خيابان وليعصر، پاساژ رولكس
| تلفن: 22666034

 ایرانم من
( ایرانم من )   …….   (شهر مسخ)   …… ( فراموشخانه )
آناهیتا، زیبا و توانا و خردمند،کفشهای زرین به پا و جامه ی گرانبها بر تن دارد وسراپا به گوهر آراسته است. او  ایزدبانوی رودخانه ها و آبهاست و آب پس از آتش دومین عنصر مقدس نزد ایرانیان محسوب میشد . آناهیتا, سوار بر ارابه ای که چهار اسب از باران و باد و  ابر و تگرگ  آنرا میکشند، بر همه ی پلیدان چیره میشود. تا به آنجا که در اوستا اهورا مزدا خطاب به آناهیتا می گوید :” ای توانا ترین،ای آناهیتا، دیگر بار از جایگاه ستارگان به سوی زمین آفریده ی اهورا فرود آی، تا تو را شهریاران دلیر و بزرگان کشور و پسران آنان نیایش کنند. سواران دلیر باید از تو برای اسبان تندرو خاهش کنند و نیز برای برتری جستن در فرّ، و موبدانی که نیایش می کنند، باید از تو برای دانش، فرّ و پیروزی یاری بخاهند .”
اسطوره های ایرانی ستایش دانائی و توانائی هستند و این دختران و بانوان ایران هستند که هربار تواناتر و خروشان تر، ارزشهای ناب را به نسل های بعدی انتقال داده اند. در این میان ستاره هایی بودند و هستند که قناعت پیشه نکردند، مرزهای ناممکن را در هم شکستند و درخشیدند. هربار داناتر هربار تواناتر. هربار شایسته تر

منبع (+)

aran-plus-1

نویسنده