معرفی کتاب روش‌شناسی نقد در خوشنویسی به قلم دکتر حسین رضوی فرد

معرفی کتاب روش‌شناسی نقد در خوشنویسی به قلم دکتر حسین رضوی فرد
انتشارات پژوهشکده هنر ۱۳۹۸
مجله هنرهای تجسمی آوام: جاوید رمضانی

کتاب روش‌شناسی نقد در خوشنویسی دکتر حسین رضوی فرد

بی‌شک جهان کنونی در آستانه تغییر مرزهای فیزیکی انسان قرار دارد. این مرزها باهوش مصنوعی و تجهیزات بیوتکنولوژیکی موردتهاجم و تغییر و گسترش هستند، بر این مدار تعریف، حدودوثغور انسان مشکل گردیده است. بازخوانی ارزش‌های میراث گذشته بشری و تحکیم اخلاق انسانی در این طوفان نیازمند تحلیل تفسیر، تأویل و روشمندی است تا در جهان متحول شده حال تمدن ایرانی متغیر نگردد.

تفحص و کوشش دکتر رضوی فرد نمونه قابل‌تجلیلی از این رویکرد و درک ایجاب روشمندی جهت تداوم هنر گذشته و فرادهش حسن و جمال است. در این کتاب محقق نگاهی تحلیلی با رویکردهای فرم شناسانه و روانکاوانه و درعین‌حال علمی را مدنظر داشته و در تلاش برای ایجاد بستری کاربردی از تجمیع تفکر گشتالتی و زیرساخت زبان مبانی بصری است، (که در حوزه اکادمیک هنر و نقد فرمالیستی کماکان کاربرد بسیاری دارد) تا نقد آثار خوشنویسی در حیطه متافیزیک محصور نگشته و بحران‌های ارزش‌گذاری در حاق افسانه‌ها و آسیب‌های قرار نگیرند.

این کتاب در چهارفصل تنظیم گردیده که در فصل نخست نگارنده رابطه نقد و خوشنویسی را بررسی می‌کند. وی از نقد فنی و نقد تطبیقی برای تبیین روش خود با استفاده از اصول خوشنویسی سنتی، روانشناسی گشتالت و مبانی هنرهای سنتی سود جسته و در فصل دوم به‌طور انضمامی به تحلیل فرم در خوشنویسی می‌پردازد استفاده از روش‌های کمی و آماری برای نتیجه‌گیری از مختصات قابل‌توجه کار نویسنده است.

فصل سوم به تحلیل تطبیقی و معرفی سبک قدمای خوشنویسی اختصاص داده‌شده که به همراه مقایسه مفردات خط از هنرمندان صاحب سبک جذابیتی تعلیمی و بسیار باارزش به این کتاب می‌دهد.

در فصل چهارم نگارنده با استفاده از روش پیشنهادی به نقد اثری از استاد امیرخانی پرداخته و درعین‌حال تقسیم‌بندی و قالب‌های خوشنویسی را بازخوانی نموده است.

این کتاب اثری ماندگار و راهگشا برای تقویت نقد علمی و روشمند نسبت به هنر ایرانی است و نمونه مناسبی از تداخل تجربه زیبایی‌شناسی و تحلیل ساختاری و روشمند‌ است با امید به تداوم و دریافت بیشتر از این پژوهشگر ارزنده و سخت کوشش.

معرفی کتاب‌های دیگر را اینجا بخوانید.

نویسنده