خانه | Tag Archives: امضا

Tag Archives: امضا

اهمیت امضا در اثر هنرى

بخش هشتم |ترجمه: مژده اتراک| امضاى شما مشخص می­کند که کار شما در چه تاریخى خلق و کامل شده است و ثابت می­کند که این اثر توسط شخص شما خلق شده است( به استثنا مواردى که روند ساخت کار مشارکتى باشد). وقتى کسى می‌خواهد بداند که اثر هنرى راچه کسى خلق کرده امضاى روى اثر پاسخش را می­دهد.

ادامه نوشته

جعل و از آن خودسازی در هنر | بخش اول

در این پرونده با عنوان « جعل و از آن‌خودسازی در هنر» در چندین بخش با طبقه‌بندی موضوعی به مبحث جعل، از آن خود سازی و کپی آثار هنری پرداخته خواهد شد: مبحث اول:« جعل و هنر از آن‌خود سازی» در سه بخش مبحث دوم: «ازآن خودسازی و مولف بودن در هنر معاصر» در چهار بخش مبحث سوم: هنر کپی«نظری بر از آن خودسازی و کپی رایت: توجه به هنرمندانی که خود کپی را موضوع شان کرده اند» در سه بخش مبحث چهارم: از آن خودسازی و تغییر شکل: مسایل حقوقی جعل و از آن‌­خودسازی در هنر

ادامه نوشته