منتخب نسل نو | گالری شیرین

منتخب نسل نو
 گالری شیرین
نمایشگاه گروهی 
گشایش: ۱۳ اسفند ۹۵
پایان: ۲۷ اسفند ۹۵

ساعت بازدید جمعه: ۱۶ تا ۲۰

ساعات بازدید روزانه: ۱۱ تا ۱۹

آدرس گالری: خیابان کریمخان- خیابان سنایی، کوچه سیزدهم شماره ۵

عمر نسل نو، اولین عرصه‌ی رقابتی سالانه هنرمندان زیر ۳۵ سال ایران از مرز یک دهه گذشته است، هنرمندانی که در دوره‌های آغازین این سالانه معرفی شدند امروز از سرآمدان نقاشی معاصر هستند. نسل نو هر چند در قالب یک مسابقه معنا پیدا کرده اما در نظرگاه خود بیشتر به دنبال افق‌های پیش روی نقاشی معاصر ایران بوده است . دریچه‌ای گشوده به تجربیات نقاشان جوان که در هر نسل نو شاخص‌های هر دوره را در یک کلکسیون به مخاطبین فرهنگی پیشنهاد می‌دهد. این چشم انداز به ما نشان داده که هر چند مناسبات و چارچوب های سنتی نقاشی، دچار تحولات بنیادی شده اما کماکان خیال مصور شده به عنوان ماهیت وجودی این مدیوم از اعتبار برخوردار ست.نسل نو