استیتمنت نویسی یا آنچه اثر را منحصر به فرد می‌کند

پروندۀ "در اهمیت نوشتن"؛ قسمت اول

استیتمنتِ هنرمند در خودبیانگریِ لجام‌گسیخته و مقاومتش در برابر فرمول‌بندی، به خودِ هنر می‌ماند. بعضی استیتمنت‌ها، بی‌شک از فرح‌بخش‌ترین نمونه‌های...