گالری شانتال کروسل

گالری شانتال کروسل با معرفی هنرمندان جوان و پیشرویِ کمتر دیده شده

گالری شانتال کروسل در جستجوی ارزش‌های بنیادین ِزیربنای جامعه‌ معاصر

گالری شانتال کروسل که در حوزه‌ی هنرهای معاصر فعالیت دارد، در سال ۱۹۸۰ در خیابان کنکامپوآ نزدیک مرکز بوبورگ شهر...