معصومه مظفری خاطره‌ها و فراموشی پروژه ای با همکاری گالری طراحان آزاد در بنیاد لاجوردی

به تماشای خاطره ها و فراموشی همراه با معصومه مظفری در بنیاد لاجوردی

پرونده نقد نویسی ده بر یک | مرور آثار معصومه مظفری با همکاری گالری طراحان آزاد در بنیاد لاجوردی

معصومه مظفری هنرمندی در حرکت و سکون ده بر یک پرونده نقد نویسی از نگاه 10 هنرجو بر یک نمایشگاه...
معصومه مظفری خاطره‌ها و فراموشی پروژه ای با همکاری گالری طراحان آزاد در بنیاد لاجوردی

 معصومه مظفری در یک نگاه

پرونده نقد نویسی ده بر یک | مرور آثار معصومه مظفری با همکاری گالری طراحان آزاد در بنیاد لاجوردی

خاطره‌ها و فراموشی مرور آثار معصومه مظفری پروژه‌ای با همکاری گالری طراحان آزاد در بنیاد لاجوردی ده بر یک پرونده...
معصومه مظفری خاطره‌ها و فراموشی پروژه ای با همکاری گالری طراحان آزاد در بنیاد لاجوردی

معصومه مظفری ، اکتشاف در دنیایی جدید یا نگریستن با چشمانی متفاوت؟

پرونده نقد نویسی ده بر یک | مرور آثار معصومه مظفری با همکاری گالری طراحان آزاد در بنیاد لاجوردی

خاطره‌ها و فراموشی مرور آثار معصومه مظفری پروژه‌ای با همکاری گالری طراحان آزاد در بنیاد لاجوردی ده بر یک پرونده...