مجسمه‌های نسترن صفایی در پروژه‌های آران

مجسمه‌های نسترن صفایی در پروژه‌های آران
هنرمند: نسترن صفایی
گالری: پروژه‌های آران
مدیا: مجسمه‌
عنوان: مجموعه های ” فراتر و بالاتر” و “بنای یادبود آن چه از یاد رفته است ” و “تن نوشت ها”
گشایش: ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

خاتمه: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

بازدید: بازدید: روزهای جمعه ۴ تا۸ و روزهای دیگر ۱تا ۷ می‌باشد.
گالری روزهای شنبه تعطیل می‌باشد.

نشانی: زیر پل حافظ خیابان نوفل شاتو کوچه لولاگر پلاک۵

تلفن: ۶۶۷۰۲۲۳۳

بیانیه: 
با ارائه سه مجموعه از آثار اخیر خود، نسترن صفائی، ذهن کاوشگر و تلاش مداوم خود در طی مسیر هنری اش را به نمایش می گذارد. در مجموعه “بنای یادبود آنچه از یاد رفته است”، با ساخت تصویر تلفظ کلمات : آرامش، سکوت، آن، شهود، هنرمند اهمیت مفهوم این کلمات را به خود و دیگران یادآوری می کند. مفاهیمی که نباید در تب و تاب روزانه از خاطر بروند. این بت واره ها با سیمان و خاک مقدس کشور پوشیده می شوند تا حضوری ازلی بیابند و منشا الهام برای دیگران نیز باشند.
در مجموعه “بالاتر و فراتر”، مرکب اثر بدن را به پارچه منتقل می کند. ثبت لحظه های آنی و حسی و حتی ناخودآگاه با نازک ترین واسطه ؛ پوست. اثر بافت بدن، کم رنگ و پررنگ شدن، سکون و حرکت و تکرار این چرخه ، قطع و وصل شدنِ ارتباط با خود و جهان بیرون را نمایان می کند. و در مجموعه “تن نوشت ها” ،خط ها و نقطه چین ها حوادث و مسیر تکامل را ثبت و بهم ربط می دهند.
صمیمت و کیفیت بازیگوشانه ی که در این سه مجموعه به چشم می خورند، نشانگر ثبات قدم و بلوغ و نتیجه تلاش های یک دهه حضور هنرمندی پرتلاش و پیش رو ، در صحنه هنر ایران است.

 مجسمه‌های نسترن صفایی

نویسنده