بکتاش سارنگ در گالري آران

| گالری آران
| نمایشگاه انفرادي حجم و طراحی و نقاشی
| هنرمند: بکتاش سارنگ جوانبخت
| مجموعه های  “برج” و “تمرین برای باز تولید شکست” و “محدودیت مقدس”
| گشایش: 10بهمن 93، 16-21
|  پایان: 27 بهمن
| بازدید: افتتاحيه 16-20 و روزهاي ديگر 11-19 (جمعه هاي غير افتتاحيه تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان خردمند شمالي، كوچه دي، شماره 12
|تلفن: 88829087

 منبع (+)

aran-4

 

 

 

نویسنده