پدیده های دنیای نو | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

پدیده های دنیای نو | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو
قسمت نهم: تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید
فصل اول، بخش ششم: پدیده های دنیای نو

تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه

سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی


دنیای نو نقاشی امپرسیونیسمنقاشی رمانتیک انگلیسی که با چهره نگاری آغاز شده بود اکنون در منظره سازی رخ می نمود، ترنر(۱۷۷۵-۱۸۵۱) و کانستبل(۱۷۷۶-۱۸۳۷) از استادان این مکتب انگلیسی بشمار می‌آیند؛  و هر دو نکات نامکشوف طبیعت را می‌جویند. اولی با نیروی تخیل و دومی به مدد مشاهده دقیق.

این از لحاظ کاربرد جسورانه‌ی رنگ‌های درخشان اهمیتی خاص در تحول نقاشی غرب دارند دلاکروا از روش کانستبل در رنگ آمیزی استفاده می‌کند؛ امپرسیونیست‌های فرانسوی از ترنر و کانستبل مایه می‌گیرند؛ و بعدها اکسپرسیونیست‌های آلمانی نیز تحت تاثیر ترنر خواهند بود.

از همان نیمه اول قرن نوزدهم،کشف مجدد طبیعت گام به گام دنبال می‌شود. ابتدا نقاشان مکتب باربیزن از هیاهوی شهر می‌گریزند؛ همانند میه(۱۸۱۴-۱۸۷۵)نئودور روسو(۱۸۱۲-۱۸۶۷) و چند منظره پرداز دیگر مکتب باربیزون شاهد شکوفایی دو هنرمند برجسته به نام اونوره دومیه(۱۸۰۸-۱۸۷۹) و ژان-بتیست-کامی کورو (۱۷۹۶-۱۸۷۵) بود.دنیای نو نقاشی امپرسیونیسم

دومیه استاد طراحی و کاریکاتور است و برخی آثارش جنبه‌های واقعیت روزمره را بر می‌گزیند. کورو با دومیه معاصر است و واقعیت را در جهانی فراتر از نابسامانی‌های اجتماعی دوران نشان می‌دهد.

صلح و شعر ناب درباره طبیعت از دید کوربه به واقعیتی پردیس گون متعلق است، که هنوز به دست آدمی آلوده نشده است. کوربه(۱۸۱۹-۱۸۷۷) نخستین نقاش غربی بود که تغییری مهم و آگاهانه در مفهوم سنتی واقعیت ایجادکرده، رئالیسم را بنیان فکند. سخن اصلی او این بود «نقاشی یک هنر اساسا غیر انتزاعی است و می‌تواند فقط بازنمایی چیزهای موجود را شامل شود. موضوع‌های انتزاعی و غیر مرئی و غیر موجود به قلمرو نقاشی تعلق ندارند».

 در آثار کوربه اثباتگرایی فلسفی بر دیدگاه نقاش اثر می‌گذارد و فقط آنچه محققا وجود دارد و به طور عینی قابل مشاهده است، می‌تواند در نقاشی به وصف درآید.دنیای نو نقاشی امپرسیونیسم

بودلر شاعر و منتقد برجسته فرانسوی، بر زیبایی‌شناسی چیزهای غیرطبیعی تاکید می‌ورزید؛ و در عین حال، معتقد بود اثری که خارج از اختیار هنرمند به وجود آید، هنر نیست. نقاشان این دوره صرفا به بازنمایی«صورت» واقعیت پرداختند و مرزهای رئالیسم و ناتورالیسم را مخدوش کردند.

مرحله پیامد روند رئالیسم کوربه در فرانسه، پیروی واقعیت از آن چیزی است که چشم نقاش دریافت می‌کند و این تحول به واسطه مانه (۱۸۳۴-۱۹۱۷) در این مورد بیش از هر نقاش دیگر با او قرابت دارد.

ادگار دگا در جستجوی جلوه‌های غیرتوصیفی خط و رنگ تا مرز تجسم انتزاعی واقعیت پیش می‌رود. به زودی امپرسیونیست‌ها سرعت و حرکت و پویایی این خط تحول جدید را در نحوه نگرش خود وارد می‌کنند و با خوشبینی تمام، برخورداری انسان غربی را از دنیای نو چنانکه هست نشان می‌دهند و به عبارتی سعی دارند «شدن» را وصف کنند نـه «بودن» را.دنیای نو نقاشی امپرسیونیسم

در ارتباط با این مشخصه امپرسیونیسم است که در می‌یابیم اشیاء دنیای کلود مونه (۱۸۴۰-۱۹۲۶) و سیسلی (۱۸۳۹-۱۸۹۹) تنها در شرایط مختلف و متغیر نور و جو ارزش بصری کسب می کنند. اشیاء گویی در نور حل می‌شوند و چیزی جز سایه‌های پدیدآمده از نور در لحظه‌های گذرا و ناپایدار نیستند.

 سزان در مورد مونه می‌گوید «مونه فقط یک چشم است، اما چه چشم بینایی!» این جمله نشان می‌دهد که نقاشان نسل امپرسیونیسم با حسگرایی امپرسیونیستی مقابله می‌کنند و بر فقدان اساس ذهنی این هنر انگشت می‌گذارند.دنیای نو نقاشی امپرسیونیسم

نقاشانی چون سزان، ونگوک، گوگن(۱۸۴۸-۱۹۰۳) و ردون هر یک به طریقی، پژوهش‌های خود را درباره مفهوم واقعیت از حد ضبط لحظه‌ای فراتر می‌برند. سزان و ونگوک، دو پیشگام نقاشی نوین به شمار می‌آیند. سزان به مدد نظمی عقلانی، و ون گوک از طریق تاثیر نیرو بخش عواطف.

مسئله سزان آن است که خصلت دائمی به واقعیت بخشد؛ و وسیله دستیابی به آن پیروی از نظمی است که ذهن می‌تواند دریابد. سزان به این منظور پایه را بر قوانین هندسه می‌نهد و هنرش را نوعی «هماهنگی به موازات هماهنگی طبیعت» می‌خواند.

دنیای نو نقاشی امپرسیونیسمراه ونگوک سمت و سوی دیگری دارد. برای این نقاش، واقعیت راستین فقط در گروی شفقت انسانی آشکار می‌شود. او نسبت به ظاهر چیزها بی‌تفاوت است و فقط به حقیقت نادیدنی درونی‌شان جلب می‌شود.

ونگوک چنان که خود می‌گوید می‌خواهد با تغییر شکل‌ها و اغراق‌ها و تحریف‌ها، واقعیتی را نشان دهد که غیر واقع و نادرست به نظر آید؛ اما این نادرستی بیشتر از درستی ظاهری حاوی حقیقت است. عواطف، شورها و همدردی‌های عمیق؛ این ها مضمون‌هایی هستندکه ونگوک می‌خواهد نقاشی کند.دنیای نو نقاشی امپرسیونیسم

قسمت قبل از خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو را اینجا بخوانید:

نگارخانه در دنیای هنر

چگونگی پیدایش نگارخانه در دنیای هنر

چگونگی پیدایش نگارخانه در دنیای هنر خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید | قسمت هشتم فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعی یکی از مشخصات دنیای نو گسترش امکانات و همه گیر شدن فرهنگ است؛ آموزش هنری که پیش از این در انحصار خواص بود همگانی شد. هنرکده‌ها افزایشی بی‌شمار یافت. لیتوگرافی و سایر روش‌های چاپ دستی تولیدات هنری […]

بدون دیدگاه
تحول هنر

تحول هنر در نوسانات عمیق اجتماعی

تحول هنر در نوسانات عمیق اجتماعی | قسمت هفتم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعی مفهوم دنیای نو با تحول انقلابی در چند کشور غربی شکل می‌گیرد؛ اما به زودی به یک مفهوم عام بدل می‌شود. در دنیایی که به سبب خصلت مدرنش کاملاً از دنیای قدیم متمایز شده و همواره در حال نوتر شدن است؛ همه قاره‌ها عرصه پژواگ […]

بدون دیدگاه
عصر جدید

پیش‌درآمد عصر جدید خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

پیش‌درآمد عصر جدید |قسمت ششم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی عصر جدید شروع دورانی آکنده از تنوع و تضاد است و مهمترین و نخستین اتفاق آن انقلاب صنعتی است؛ که در پایان سده هجدهم و انقلاب سیاسی بزرگ فرانسه بود. به بیان دیگر، سده هجدهم برای اروپا به منزله واپسین مرحله از روند فاصله‌گیریش از شرایط قرون وسطی بود […]

بدون دیدگاه
عصر باروک

عصر باروک سرمنشأ آکادمیسم

عصر باروک سرمنشأ آکادمیسم قسمت پنجم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو |تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعی باروک از دوره‌های تاریخی است که فلسفه هنر و علم بر هم انطباق کامل دارند. همانطور که فیلسوف باروک دیدگاهش را به سوی فضای لایتناهی می‌گشاید، هنرمند باروک بی‌کرانگی فضا را می‌جوید. نیرویی به سوی نامتناهی می‌رود و هماهنگی متناهی را پیوسته دچار مخاطره می‌کند. نور هم مانند […]

بدون دیدگاه
منریسم

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت چهارم  تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی عصر رنسانس همچنین شاهد تحولی در آموزش هنر است؛ هنرمند دیگر همچون صنعتگر نیست بلکه کسی است که در انتخاب موضوع‌های هنری با متفکران زمان مشورت می‌کند، البته این دگرگونی تا زمان میکلانژ هنوز محسوس نیست. نخستین موسسات که شالوده آکادمی‌ها را پی‌ریزی کردند انجمن‌های […]

6 comments
رنسانس

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | تألیف روئین پاکباز، انتشارات نگاه قسمت سوم | تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در رنسانس مفهوم زیبایی برطبق اصول عقلی و منطقی یونان باستان تبیین می‌شود، آلبرتی زیبایی را به عنوان هماهنگی تمام اجزا تعریف می‌کند، به طوری که مهمترین اصل مورد قبول کلاسیسیسم ساختار اثر هنری، به گونه‌ای است که امکان ندارد بر آن چیزی بیفزاییم یا از […]

بدون دیدگاه
رنسانس

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت دوم: بستر شکل گیری هنر در دوران رنسانس تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی نقاش اروپایی حدود پنج قرن طبیعت را الگو قرار داده بود و هدفش آن بود که تماشاگر را با دنیایی مشابه با جهان مرئی روبرو کند، و برای تحقق یافتن این هدف از شگردهای فنی مدد می‌گرفت که به عنوان میثاق‌های ارزنده (سنت بزرگ) شناخته می‌شدند. روند تاریخی سنت […]

بدون دیدگاه
هنر نقاشی پیتر بروگل

هنر نقاشی در عصر جدید | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی
مرور پرونده های سال ۹۶
دینا صنیعی نقاش و عکاس است، او تا کنون در بیش از ۴ نمایشگاه گروهی شرکت داشته و بیش از یک سال است در زمنیه تلخیص کتاب، تنظیم و تهیه گفتگوها با سایت تندیس همکاری دارد.

1 comment