6 اثر در یازدهمین حراج تهران فروخته نشد!

6 اثر در یازدهمین حراج تهران فروخته نشد!
7 هنرمند برای نخستین بار در حراج
گزارش آماری یازدهمین حراج تهران، آثار کلاسیک و مدرن ایران

آوام مگ: به قلم رضا یاسینی

عکاس: آزاده شهریاری


یازدهمین حراج تهران، ویژه‌ی آثار کلاسیک و مدرن ایران، عصر جمعه ۱۴ تیرماه در هتل پارسیان آزادی برگزار شد. در ادامه یازدهمین حراج تهران را از حیث آماری بررسی کرده‌ایم.

یازدهمین حراج تهران

گران‌ترین اثر این دوره از حراج تهران، متعلق به پرویز تناولی با عنوان «سر شاعر» بود که به قیمت 3 میلیارد و 200 میلیون تومان چکش خورد.

هم‌چنین اثری بدون عنوان از حسین زنده‌رودی با قیمت پیشنهادی 1 تا 1 و نیم میلیارد تومان از دور حراج خارج شد.

در این دوره از حراج تهران، 80 اثر از 60 هنرمند ارائه شد: آیدین آغداشلو، محمد احصایی، علیرضا اسپهبد، احمد اسفندیاری، پروانه اعتمادی، نصرالله افجه‌ای، ناصر اویسی، عیسی بهادری، علی‌اصغر پتگر، هوشنگ پزشک‌نیا، ژاره تباتبایی، صادق تبریزی، پرویز تناولی، صداقت جباری، محمود جوادی‌پور، منصوره حسینی، جواد حمیدی، کیخسرو خروش، بهمن دادخواه، سمبات درکیورقیان، گارنیک درهاکوپیان، عبدالرضا دریابیگی، عباس رسام ارژنگی، جعفر روح‌بخش، حسن زرین‌قلم، حسین زنده‌رودی، محمود زنگنه، سهراب سپهری، ابوالقاسم سعیدی، جمشید سماواتیان، محسن سهیلی، میشا شهبازیان، کوروش شیشه‌گران، بهجت صدر، مسعود عربشاهی، ناصر عصار، ابراهیم فرجی، محمود فرشچیان، منیر فرمانفرمائیان، منصور قندریز، عباس کاتوزیان، حسین کاظمی، پرویز کلانتری، فریده لاشایی، رضا مافی، لیلی متین‌دفتری، حسین محجوبی، عبدالحسین محسنی کرمانشاهی، بهمن محصص، محمدحبیب محمدی، علی‌اکبر مزین‌الدوله، محمدحسین مصورالملکی، سیراک ملکونیان، یرواند نهاپتیان، منوچهر نیازی، بهمن نیکو، احمد وثوق احمدی، حسنعلی وزیری، محسن وزیری‌مقدم، مهدی ویشکایی.

یازدهمین حراج تهران

از محمد احصایی، احمد اسفندیاری، پروانه اعتمادی، هوشنگ پزشک‌نیا، ژاره تباتبایی، صادق تبریزی، پرویز تناولی، عبدالرضا دریابیگی، جعفر روح‌بخش، حسین زنده‌رودی، سهراب سپهری، ابوالقاسم سعیدی، مسعود عربشاهی، حسین کاظمی، فریده لاشایی، رضا مافی و سیراک ملکونیان هر کدام 2 اثر ارائه شد.

از منیر شاهرودی فرمانفرمائیان هنرمند تازه درگذشته در این دوره از حراج 3 اثر ارائه شد که بیش از دیگر هنرمندان بود.

جوان‌ترین هنرمند این دوره از حراج صداقت جباری (متولد 1340 ه.ش) و مسن‌ترین هنرمند حسن زرین‌قلم (قرن 14 ه. ق) هستند.

یازدهمین حراج تهران

از مجموع 60 هنرمند، 38 تن وفات یافته‌اند: علی‌اصغر پتگر (متوفی 1371)، هوشنگ پزشک‌نیا (1351)، علیرضا اسپهبد (1385)، احمد اسفندیاری (1391)، عیسی بهادری (1365)، ژازه تباتبایی (1386)، صادق تبریزی (1396)، محمود جوادی‌پور (1391)، منصوره حسینی (1391)، جواد حمیدی (1380)، سمبات درکیورقیان (1378)، عبدالرضا دریابیگی (1391)، عباس رسام‌ارژنگی (1354)، جعفر روح‌بخش (1375)، حسن زرین‌قلم (قرن 14 ه. ق)، محمود زنگنه (1378)، سهراب سپهری (1359)، محسن سهیلی (1375)، میشا شهبازیان (1355)، بهجت صدر (1388)، ناصر عصار (1390)، ابراهیم فرجی (1383)، منیر شاهرودی فرمانفرمائیان (1398)، منصور قندریز (1344)، عباس کاتوزیان (1387)، حسین کاظمی (1375)، پرویز کلانتری (1395)، فریده لاشایی (1391)، رضا مافی (1361)، لیلی متین‌دفتری (1386)، بهمن محصص (1389)، محمدحبیب محمدی (1350)، علی‌اکبر مزین‌الدوله (1351ه.ق)، محمدحسین مصورالملکی (1356)، یرواند نهاپتیان (1385)، حسنعلی وزیری (1333)، محسن وزیری‌مقدم (1397) و مهدی ویشکایی (1385).

یازدهمین حراج تهران

6 هنرمند زن در این دوره حضور داشتند: پروانه اعتمادی، منصوره حسینی، بهجت صدر، منیر شاهرودی فرمانفرمائیان، فریده لاشایی و لیلی متین‌دفتری.

هیچ اثری در این دوره از حراج متعلق به سال 1398 نبود.

تاریخ خلق 1 اثر متعلق به دهه‌ی ده، 2 اثر دهه‌ی بیست، 3 اثر دهه‌ی سی، 22 اثر دهه‌ی چهل، 16 اثر دهه‌ی پنجاه، 3 اثر شصت، 5 اثر دهه‌ی هفتاد، 10 اثر دهه‌ی هشتاد و 15 اثر دهه‌ی نود بود. هم‌چنین تاریخ خلق سه تابلوی «مسجد امام اصفهان» اثر حسنعلی وزیری متعلق به سال 1300، تابلوی «تکچهره‌ی میرزا عبدالوهاب خواجه نوری» اثر علی‌اکبر مزین‌الدوله سال 1311 ه. ق و تابلوی بدون عنوان حسن زرین قلم متعلق به 1227 هـ . ق است و قدیمی‌ترین اثر این دوره از حراج نیز همین تابلوی اخیر است.

یازدهمین حراج تهران

در این دوره نام 7 هنرمند برای نخستین‌بار در حراج تهران به چشم می‌خورد: عباس رسام ارژنگی، ابراهیم فرجی، عبدالحسین محسنی کرمانشاهی، محمدحبیب محمدی، محمدحسین مصورالملکی، بهمن نیکو و احمد وثوق‌احمدی.

از 80 اثر ارائه‌شده، تنها 8 اثر مجسمه بوده و بقیه نقاشی هستند: 2 مجسمه از ژازه تباتبایی، 1 مجسمه از بهمن دادخواه، 2 مجسمه از پرویز تناولی و 2 اثر از منیر شاهرودی فرمانفرمائیان.

3 اثر از قیمت بیشینه‌ی پیشنهادی به میزان قابل‌توجهی عبور کردند، و چکش خوردند: اثری بدون عنوان از مسعود عربشاهی با عبور از قیمت بیشینه‌ی 700 میلیون تومان، به قیمت 1 میلیارد تومان چکش خورد. همین‌طور اثری بدون عنوان از ابراهیم فرجی با عبور از قیمت بیشینه‌ی 60 میلیون تومان، به قیمت 160 میلیون تومان به فروش رسید. و در آخر اثر دیگری بدون عنوان از حسن زرین‌قلم با عبور از قیمت بیشینه‌ی 200 میلیون تومان، به قیمت 360 میلیون تومان فروخته شد.

6 اثر در یازدهمین حراج تهران فروخته نشد که این تعداد در حراج تهران بی‌سابقه بوده است: اثری بدون عنوان از کیخسرو خروش در قیمت کمینه‌ی 180 میلیون تومان؛ اثری بدون عنوان از جعفر روحبش در قیمت کمینه‌ی 190 میلیون تومان؛ اثری بدون عنوان از بهمن نیکو در قیمت کمینه‌ی 48 میلیون تومان؛ اثری بدون عنوان از هوشنگ پزشک‌نیا در قیمت کمینه‌‌ی 95 میلیون تومان؛ اثری بدون عنوان از رضا مافی در قیمت کمینه‌ی 1 میلیارد و 100 میلیون تومان؛ و اثری از محمد احصایی با عنوان «در پاش فتاده‌ام به زاری/ آیا بود آنکه دست گیرد» در قیمت کمینه‌ی 950 میلیون تومان چکش نخوردند.

یازدهمین حراج تهران

12 اثر با قیمت میلیاردی در این دوره از حراج به فروش رسید که عبارتند از: اثری بدون عنوان از مسعود عربشاهی با قیمت 1 میلیارد تومان؛ اثری بدون عنوان از ژازه تباتبایی با قیمت 1 میلیارد و 600 میلیون تومان؛ اثری بدون عنوان از سهراب سپهری با قیمت 2 میلیارد و 200 میلیون تومان؛ اثری تحت عنوان «سر شاعر» از پرویز تناولی با قیمت 3 میلیارد و 200 میلیون تومان؛ اثری بدون عنوان از محمود فرشچیان با قیمت 2 میلیارد تومان؛ اثری بدون عنوان از منیر شاهرودی فرمانفرمائیان با قیمت 2 میلیارد و 100 میلیون تومان؛ اثری بدون عنوان از بهجت صدر با قیمت 1 میلیارد و 500 میلیون تومان؛ اثری بدون عنوان از سهراب سپهری با قیمت 2 میلیارد و 600 میلیون تومان؛ اثری تحت عنوان «انهدام کیهانی» از آیدین آغداشلو با قیمت 1 میلیارد و 600 میلیون تومان؛ اثری بدون عنوان از منیر شاهرودی فرمانفرمائیان با قیمت 3 میلیارد و 100 میلیون تومان؛ اثری تحت عنوان «هیچ» از پرویز تناولی با قیمت 1 میلیارد و 600 میلیون تومان؛ و اثری تحت عنوان «سین+لام» از حسین زنده‌رودی با قیمت 2 میلیارد تومان به فروش رسیدند.

یازدهمین حراج تهران

در همین ارتباط اینجا بخوانید.

چکش‌های حراج تهران با قیمت پایه و حضور ۷ هنرمند برای نخستین بار

کاتالوگ حراج را اینجا دانلود کنید.

نویسنده