پرسه‌بافی در گالری طراحان آزاد

| گالری طراحان آزاد

| نمایشگاه انفرادی نقاشی

| عنوان: پرسه‌بافی

| هنرمند: ستاره صالحی ارشلو

| گشایش: ۲۶  تیر، ۱۶-۲۰

| پایان: ۳۱ تیر ۹۴

| بازدید: همه روزه ۱۶-۲۰

| آدرس: تهران، میدان فاطمی، میدان گلها، میدان سلماس، شماره ۵

| تلفن: ۸۸۰۰۸۶۷۶

گالری طراحان آزاد

 

 

نویسنده