«معلق» در گالری آران

| گالری آران
| نمایشگاه گروهی به انتخاب بهرنگ صمدزادگان و گالری آران
| هنرمندان: فریدون آو و حسین والامنش-محمد اسکندری-  ناصر بخشی – فاطمه بهمن سیاهمرد-  سهند حسامیان – الهه حسینی –  بکتاش سارنگ جوانبخت-شقایق عربی- حمید عربی- امیر نصر کم گویان –شیرین ملت گهر- نوگل مظلومی – هومن مهدی زاده جعفری
| عنوان: معلق
| گشایش: ۴ دی  ۹۴، ۱۶-۲۱
| بازدید: افتتاحیه ۱۶-۲۰ و روزهای دیگر ۱۳-۱۹ (جمعه های غیر افتتاحیه تعطیل است)
| آدرس: تهران، خیابان خردمند شمالی، کوچه دی، شماره ۱۲
| تلفن: ۸۸۸۲۹۰۸۷

آثاری که در این نمایشگاه ارائه میشوند محصول ذهنیت شاعرانه خالقین این آثار هستند. آثاری که فارغ از واقعیت جهان از ورای زمان و فضا حرکت می کنند. این اثار با انکار گرانش ( چه به معنای جاذبه زمین و چه سختی وضعیت موجود) در فرم و در مفهوم، سیالیت و حرکت را تلقین می کنند و با ترکیب آنچه که پایدار و آنچه که روان است به آرامی و موقرانه وضعیت لرزان ما و به طور کلی حهان پیرامونمان را به تصویر می کشند.

توان تغزلی هنر ایرانی و استعارات طنارانه آن بخشی از بستر این نمایشگاه است. اثر متقابل عناصری که در وضعیت بی ثباتی قرار دارند مشابه تعادل ذاتی شعر فارسی است؛ اوج ها و افول ها، آهنگ و درنگ، ناگوار و گوارا. فرمها در فضا و زمان حرکت می کنند و بعنوان امر مسلم و اثر هنری به جهان واقعی باز می گردند، ثبات یافته و با حفظ توازن.  

تعدادی از هنرمندان حاضر در این نمایشگاه به جهت سبک متعالی و منش ترقی خواهانه شان شناخته شده هستند.در کنار آنها آثاری از هنرمندان جوانی که در برخوردهای خود غیرمتعارف و مطلق گرا هستند ارائه میشود. این آثار مجمع الکواکبی را شکل می دهند که بخشی از آنجه که امروزه در هنر معاصر ایران راستین و ماندگار است را به نمایش می گذراند: توان نامحدودبرای وجد و رنج، تلاش برای انکار تاریکی، و پیشرفت علیرغم موانع، به عبارتی دیگر ساخت و حفظ توازن.

فریدون آو
فریدون آو