نقاشی های کامران دیبا

| گالری آران

| نمایشگاه انفرادی نقاشیaran-1

| کامران دیبا

| عنوان: بریده جراید

| گشایش: ۲۵ مهر۹۳، ۱۶-۲۱ پایان: –

| بازدید: افتتاحیه ۱۶-۲۰ و روزهای دیگر ۱۱-۱۹ (جمعه های غیر افتتاحیه تعطیل است)

| آدرس: تهران، خیابان خردمند شمالی، کوچه دی، شماره ۱۲ تلفن: ۸۸۸۲۹۰۸۷

| بیانیه: آثار کامران دیبا را شاید بتوان جزیی از نمونه‌های آبستره جدید دانست. شیوه آبستره ای‌‌ که از منظر اجتماعی روایتی را نه در شکل واقع گرایانه آن نقل میکنند.این شیوه جدید که در شکل ظاهری یادآور فرمالیستهای دهه شصت است، با ایجاد درک اجتماعی در این تمرین هنری، تعریفی‌ جدید از هویت اجتماعی آن می‌‌دهد. در جریان چندگانه تمرین هنری شاید بتوان مهمترین خصوصیت آبسترکسیون را ظرفیت بازتاب شخصی‌ هنرمند دانست. بازتابی که اگرچه ماهیت فردیت خود را حفظ می‌کند ولی‌ در روایت اجتماعی خود این عدم فردی گرایی را به وضوح نمایش میدهد

نویسنده