نقاشي هاي كامران ديبا

| گالری آران

| نمایشگاه انفرادي نقاشيaran-1

| كامران ديبا

| عنوان: بريده جرايد

| گشایش: 25 مهر93، 16-21 پایان: –

| بازدید: افتتاحيه 16-20 و روزهاي ديگر 11-19 (جمعه هاي غير افتتاحيه تعطيل است)

| آدرس: تهران، خيابان خردمند شمالي، كوچه دي، شماره 12 تلفن: 88829087

| بيانيه: آثار کامران دیبا را شاید بتوان جزیی از نمونه‌های آبستره جدید دانست. شیوه آبستره ای‌‌ که از منظر اجتماعی روایتی را نه در شکل واقع گرایانه آن نقل میکنند.این شیوه جدید که در شکل ظاهری یادآور فرمالیستهای دهه شصت است، با ایجاد درک اجتماعی در این تمرین هنری، تعریفی‌ جدید از هویت اجتماعی آن می‌‌دهد. در جریان چندگانه تمرین هنری شاید بتوان مهمترین خصوصیت آبسترکسیون را ظرفیت بازتاب شخصی‌ هنرمند دانست. بازتابی که اگرچه ماهیت فردیت خود را حفظ می‌کند ولی‌ در روایت اجتماعی خود این عدم فردی گرایی را به وضوح نمایش میدهد

نویسنده