پوزیتیو |گالری زیر زمین دستان

پوزیتیو در گالری زیر زمین دستان

نمایشگاه گروهی طراحی

هنرمندان
عنوان: پوزیتیو
گشایش: ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

ساعت بازدید: افتتاحیه ۱۶ تا ۲۰
سایر روزها: ۱۱ تا ۱۹
یکشنبه ها تعطیل است.
آدرس: خیابان فرشته (فیاضی)، خیابان بیدار، شماره ۶
تلفن: ۲۲۰۲۳۱۱۴

پوزیتیوپوزیتیو

Gallery Name:Dastan’s Basement

Solo or Group:Group
Media:Drawing
Artist or artists:Lohrasb Bayat ،Amir Mohammadzadeh
Title:Positive
Opening:5 August 2016
End:13 August 2016

Email:info@dastangallery.com
Website:www.dastangallery.com
Visiting Hours:Opening: 4 – 8 pm Other Days: 11 am to 7 pm

Gallery is Closed on Sundays.

Address:No. 6 , Beedar St, Fereshteh St, Tehran, Iran
Tel:+982122023114