کامبیز خدابنده |گالری سهراب ۲

عنوان: زندگی
گالری سهراب ۲
نمایشگاه انفرادی نقاشی
کامبیز خدابنده شهرکی
 گشایش:۲ مهر ماه
پایان:  ۷مهر
  ساعت بازدید ۱۷ الی ۲۲
آدرس : بزرگراه چمران – خیابان اوین- ابتدای خیابان شهید کچویی- پلاک ۱۱-واحد ۱
تلفن :۲-۲۲۴۱۱۲۷۱
 کامبیز خدابنده

نویسنده