نقاشي‌هاي بهمن محمدی در گالری ماه

| گالری ماه
| نمایشگاه انفرادي نقاشي
| هنرمند: بهمن محمدی
| عنوان: بیرون از این اتاق خالی
| گشایش: 10 بهمن 93، 15-19
| پایان: 28 بهمن
| بازدید: 15-19 و روزهاي دوشنبه و چهارشنبه 11-19 (گالري در روزهاي 22 آذر و 2 دي تعطيل است)
| آدرس: تهران، بلوار آفريقا، بلوار گلستان، شماره 26
| تلفن: 22045879

منبع (+) 

mah-2

نویسنده