نمايشگاه عكس در گالري شماره شش

| گالری شماره شش
| نمایشگاه گروهی عکس
| عنوان: زندگی در پیش رو
| گشایش: 8 اسفند93، 17-21
| پایان: 14 اسفند
| بازدید: روز افتتاحيه ساعت17-21 روزهاي ديگر 16-20 (گالري پنجشنبه ها تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان ميرزاي شيرازي، كوچه بيستم، شماره 2، طبقه همكف
| تلفن: 88346029

منبع (+) 

نویسنده