نمایشگاه نقاشی در گالری آران

| گالری آران
| نمایشگاه انفرادي نقاشی
| هنرمند: نوگل مظلومی
| عنوان: هزار و سیصد و شصت ساعت  و بیست و یک دقیقه
| گشایش: 15 اسفند93، 16-21
| بازدید: افتتاحيه 16-20 و روزهاي ديگر 11-19 (جمعه هاي غير افتتاحيه تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان خردمند شمالي، كوچه دي، شماره 12
| تلفن: 88829087

      aran-5

نویسنده