هفتمین ۱۰ روز با عکاسان در جستجوی راهی نو و قاب ناتمام

در جستجوی راهی نو و قاب ناتمام در ۱۰ روز باعکاسان
چهره ایران در هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان

دو برنامه جدید به هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران افزوده شد.

هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان با رویکرد چهره ایران برگزار می شود.

هفتمین 10 روز باعکاسان

به گزارش روابط عمومی هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان، مجید ناگهی دبیر همایش گفت: در ادامه رویکردهای دوره های پیشین، “چهره ایران” به عنوان رویکرد هفتمین همایش انتخاب شده است.

ناگهی افزود: همایش ۱۰ روز با عکاسان از آغاز با عنوان کلی “عکاسی، فرهنگ، جامعه” به  منظور تاکید بر تعامل عکاسی، فرهنگ و جامعه و بررسی و مطالعه این تعامل برگزار شده است و هر دوره با توجه به ضرورت ها و شرایط عکاسی و فرهنگی، اجتماعی جامعه و توجه به فرایند عکاسی در جهان، رویکردی با نظر اعضای شورای علمی تعیین می شود و “چهره ایران” به عنوان رویکرد هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان انتخاب شده است.هفتمین 10 روز باعکاسان

دبیر هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان در ادامه گفت: “چهره ایران” عنوان و مفهومی باز و تاویل پذیر است که می تواند از جنبه ها و زوایای متعدد و گوناگون در عکس و عکاسی بیان و تحلیل شود. سال گذشته رویکرد همایش “عکاسی ایران، نگاهی به خود، نگاهی به جهان” بود و رویکرد امسال نیز در تداوم آن است که می تواند گفتمانی را درباره عکاسی ایران و چهره ایران امروز ایجاد کند. هفتمین همایش ۱۰ روز باعکاسان ایران، برنامه های “در جستجوی راهی نو” و “قاب ناتمام” دو برنامه جدید است که در هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان در بخش ویژه برگزار می شود.هفتمین 10 روز باعکاسان

بخش ویژه ی ۱۰ روز با عکاسان ایران از چهارمین دوره با برنامه “نگاه شخصی” شکل گرفته که در این دوره دو برنامه “در جستجوی راهی نو” و “قاب ناتمام” نیز به بخش ویژه اضافه شده است و مکمل برنامه در مسیر نگاه شخصی است.

عکاسان برای شرکت در برنامه “قاب ناتمام” و فعالان و دست اندرکاران در زمینه عکاسی برای شرکت در برنامه “در جستجوی راهی نو” می توانند تا اول آذرماه در سایت هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران به نشانی http://10days.nips.org.ir  ثبت نام کنند. شورای هنری هر بخش پس از بررسی طرح های رسیده، طرح های پذیرفته شده برای ارائه در همایش را اعلام می کند.

هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران از سوی انجمن عکاسان ایران ۱۴ تا ۲۳ آذرماه امسال در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

هفتمین 10 روز باعکاسان