تل آر مرد لاقیدِ نقاشی

نرگس فرشی – تندیس: تل آر   Tal Rهنرمند نقاش

تل آر هنرمندی است که نقاشی او حتی با قواعد و اصول معاصر نیز ب هدشواری قابلیت تحلیل و بررسی را دارد. هنر او نه جزئی از نقاشی خودآموخته و نه بخشی از جریان اسیدفانکی نیویورکی است. به نظر می رسد که ظرفی تهای ف یالبداهه، کلیت ساختار آثار تل آر را پیش می برد با این وجود، دقت در آثارش، نافی چنین فرضی است. تل آر مثل خیلی از هنرمندان، سبک و سیاق ولنگار زیبای یشناسی را از طریق دوبار هنمایی تاریخ هنر تولید می کند. شاید الها مبخ شترین بخش نقاشی او آنجایی است که شمای لهای تصویری گذشته را به زبان خودش ترجمه م یکند. شاید م یشود او را یکی از بهترین مترجمین تجسمی به حساب آورد.
امیر فرهاد

به نقاش یها، طراح یها و کلاژهای آقای تل آر که نگاه کنید با گس ره ی متراکمی از الما نهای تصویری روبرو م یشوید. از رن گها، خطوط، فیگورهای خام، سطوح رنگی و … ولی این نم یتواند تمامی توصیفی باشد که کسی از آثار تل آر معروف ارائه کرده. تل آری که طی چن دسال هی اخیر وزن زیادی کم کرده است اما بر طبق توصیفی که در اَروس 2 آمده، این کاهش وزن نه برای خاطر حجم کارهای زیادی که انجام داده، بلکه تنها به واسط هی فشار روانی این سوال است که «آیا او م یتواند از خودش یک هنرمند متصور باشد » و «خود را هنرمند بداند ». به آثارش که نگاه کنید، هر آنچه ببینید، یا هر توصیفی که از او ارائه کنید، فرقی نمی کند؛ همیشه یک عنصر مشترک در هم هشان هست و آن اینکه، یک نفر خودش همواره پشت کارش ایستاده و یادآوری ميکند که نقاش یکردن هیچ کار آسانی نیست!

 

 

[foogallery id=”6929″]

نویسنده