هایکو های مهدیار جمشیدی

| گالری ماه
| نمایشگاه انفرادي عکس
| هنرمند:  مهدیار جمشیدی
| عنوان: هایکو
| گشایش: 29 خرداد، 15-19
| پایان: 16 تیر 94
| بازدید: 15-19 و روزهاي دوشنبه و چهارشنبه 11-19 (گالري در روزهاي 22 آذر و 2 دي تعطيل است)
| آدرس: تهران، بلوار آفريقا، بلوار گلستان، شماره 26
| تلفن: 22045879

آنچه مرا تحت تاٰثیر هایکو قرار می دهد، سکوتی ساده و عمیق است. سکوت این اجازه را به خواننده می دهد تا در کمال امنیت و آرامش پیامی از پیرامون دریافت کند. هایکو تنها گزارش است. گزارشی کوتاه از بیان احساس یا رابطه با مکان، زمان و یا اتفاقی هر چند کوچک و ناپایدار. گه گاه جمله ها به پایان نرسیده، فعل ندارند و گاهی طنزآمیز و همچنین تهی از معانی پیچیده فلسفی هستند. این جملاتِ کوتاه و گاه ناقص، مخرج مشترک یکسان دارند و آن دیدن است. هایکو همان گونه که ذن پیشنهاد می دهد هیچ اصراری به قضاوت ندارد. بیان چیزی آنگونه که هست برایش کافی است.دستور نمی‌دهد، خشمگین نمی‌شود و هایکو می‌ماند، اگر هم از شادی و یا هرمان سخن می‌گوید، پیشتر آن را تماشا می‌کند قبل از آنکه تاثیری از آن اتفاق بگیرد.

هایکو

نویسنده