خانه | Tag Archives: صدر مسیحیت

Tag Archives: صدر مسیحیت

پرونده پرتره| بخش پنجم، دوره باستانی پسین و صدر مسیحیت

چهره‌نگاری در دوران امپراطوری پسین تغییرات زیادی داشت. "ساخت پیکره‌ها و تک‌چهره‌های امپراطوران سالخورده در روم تازگی نداشت، ولی پیکره‌ها و تک‌چهره‌های مارکوس نخستین پیکره‌هایی بودند که در آنها یک امپراطور روم با قیافه‌ی خسته، اندوهگین و حتی نگران ظاهر می‌شد. نخستین بار است که خستگی و فرسودگی حاصل از جنگ‌های پیوسته در مرزها و سنگینی بار فرمانروایی بر یک امپراطوری پهناور جهانی، نشانه‌های خود را در چهره‌ی یک امپراطور به تماشا می‌گذارد.

ادامه نوشته