آذر احمدی | گالری ماه

آذر احمدی | گالری ماه

نام گالری: ماه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: آذر احمدی
عنوان:  پشت پرده

گشایش: ۲۱ خرداد

پایان: ۸ تیر

بازدید:ساعات بازدید ۴ تا ۸ بعدازظهر
گالری روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۸ بعدازظهر باز می باشد.
گالری روزهای یکشنبه و تعطیلات رسمی تعطیل می باشد.

 

پشت پرده

ازدحام و فشردگی اطلاعات ، پیچیدگی زندگی ، قدرت ذهن و معانی دوگانه و رو در رو که هر یک دیگری را می نماید و می پوشاند.

آنچه باعث شد مجموعه “پشت پرده” شکل گیرد حجابهایی است که ما هر روزه با آن زندگی می کنیم ، پرده هایی که بر آن نقش می زنیم و زیبایی حیات را در عین نمایاندن مخفی می کنیم.

با هر توضیحی ، پرده ای بر آنچه کشیده ام ، کشیده می شود و اگرچه به ذهن، شفافتر آید اما، دور تر است . ویژگی دوگانه ای که کل حیات را در بر گرفته است.

آذر احمدی

 آذر احمدی