فرید لندر؛ عکاسِ بندباز | سورئالیسم در عکاسی خیابانی

فرید لندر عکاسی خیابانی را وارد ساحتی سوررئال کرد
بررسی سیر عکاسان فرمالیسم تا پلورالیسم | خلاصه کتاب عکاسی نمایی از مدرنیسم

نوشته: ون درن کوک | ترجمه: غلامحسین فتح الله نوری | انتشارات حرفه هنرمند

سایت تندیس تلخیص محدثه شادمهر


لی فرید لندر Lee Friedlander

رفتارش همچون یک بندباز است. پویایی درونی مناظر شهری او منطقاً همان‌قدر چالش برانگیز است که نت‌های هماهنگ اندکی نامتوازن در موسیقی. در تمامی آنها حسی از قرابت دیده می‌شود. در عکس‌هایش اغلب فضا متراکم و کمی خارج از قاعده است.فرید لندر
فرید لندرلی فرید لندر Lee Friedlander در چهارده سالگی عکاسی را آغاز کرد. او با تأثیر گرفتن از واکر اونز و رابرت فرانک سنت عکاسی آنی را نه فقط برای انعکاس فرهنگ امریکایی با حسی از طنز و انسان دوستی در آمیخت، بلکه آن را برای زیر سؤال بردن ماهیت دریافت عکاسانه به کار گرفت.فرید لندرفرید لندر هر بخش از شهر را می‌تواند انتخاب کند و از آن عکسی واجد حسی از راز، و نتش را ثبت کند. در عکس بالا خط افق به دو نیم شده است. بخش پایین پیاده‌رو را نشان می‌دهد که ضمناً در وسط کادر نیست. در بخش دوم و بالای عکس منظره‌ی شهر در دوردست دیده می‌شود. از یک طرف نمایی با زاویه باز و سطح تخت حجم ساده‌ی دربردارنده‌ی گذر، موجب شده تا بخش پایین، ترکیبی انتزاعی و تخت بنماید و از طرف دیگر، خطوط سطح‌های مختلف در افق باهم تلاقی می‌کنند و موجب پدید آمدن حسی متناقض از عقب نشینی می‌گردند. فریدلندر فراسوی مسئله کشش تصویری بین عمق و سطح هموار، بدون احساساتی شدن به مناظر شهری معاصر امریکا اشاره می‌کند، آنجا که به تناقض بین ساختمان پر نقش و نگار سبک قرن نوزدهم در طرف چپ تصویر با همسایه‌ی کناری آن در طرف راست که بر ساختار انتفاعی و سودگرایانه‌ی معماری قرن بیستم تأکید شده است.

فرید لندر

قسمت‌های قبل از خلاصه کتاب عکاسی نمایی از مدرنیسم را اینجا بخوانید:

[su_posts id=”44513″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

[su_posts id=”42936″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

[su_posts id=”41894″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

[su_posts id=”41515″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

[su_posts id=”40787″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

[su_posts id=”39304″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

[su_posts id=”38670″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

[su_posts id=”37454″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

[su_posts id=”37191″ tax_operator=”0″ order=”desc”]