تندیس صد و بیست و پنج

مجله تندیس – شماره 125 – 16 خرداد

1387

در این شماره می خوانید:125-1

 • نقاشی
 • هنرمندان معاصر ایران – منوچهر صفرزاده
 • پرونده
 • جشنواره
 • عکاسی
 • رنج موقت:عکسهای جولز اسپیناچ
 • تصویرسازی
 • پاکوفسکائیسم در ایران
 • هنر جدید
 • روایت های مجازی
 • مجسمه
 • تجسم مرده یک طراحی
 • طراحی
 • طراحی به مثابه شکل
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده