رئالیسم جادویی در آثار مرضیه فخر

رئالیسم جادویی در آثار مرضیه فخر
مرضیه فخر
گالری ۱۴

عنوان: “طبیعت بی جان” – “رئالیسم جادویی”

این نمایشگاه با همکاری گالری نارنج شیراز برگذار میگردد.

گشایش: جمعه ۱۹ آبان ماه

خاتمه:  ۷ آذر ۱۳۹۶

بازدید: ۱۶ الی ۲۰

خانه نگار ۱۴: خیابان انقلاب، خیابان خارک، پلاک ۱۴

رئالیسم جادویی مرضیه فخر

 

بیانیه: 

وقتی بعنوان یک شهروند در بطن فرهنگ ایران زندگی میکنید و در اوج احساسات رقیق جامعه غوطه ور میشوید،مردمی که در شور شاعرانه ایرانی افراطی و خود نمایانه مشغول زندگی اند، با آدمهایی با احساسات فاقد کنترل در تضاد با محدویتهای کوچک و بزرگ مواجه میشوی، مردمی که در تمام جنبه های زندگی بدنبال کمال متظاهرانه میگردند، بدون ذره یی کنجکاوی یا رغبت به دانستن پشت پرده ی تمام این زیبای چهره های مصنوعی در خانه های اغراق شده ی روکوکویی، موسیقی پاپ متداول در میان مردم که احساسات شنونده را به بازی میگیرد و اگر بخواهد با اقبال بیشتری روبرو شود باید آنها را تا سرحد مرگ احساساتی کند.

در مجموعه رِئالیسم جادویی، گل با ظاهر خیره کننده ی خود مظهر زیبایی و بی فایدگیست، تنها چشمان شما را مینوازد. کیوپید ها، این فرشته های بازیگوش بعنوان مظهر عشق در گوشه های تابلو پرسه میزنند و بدنبال ماًمنی میگردند.
همه چیز آراسته شده تا شما را به تماشای ظاهری خوش آب و رنگ از گریز و فراموشی از درون این پوسته ی دلفریب مهمان کنند.

رئالیسم جادویی مرضیه فخردرباره هنرمند: 
لیسانس نقاشی از دانشگاه الزهرا تهران
نمایشگاه ها
نمایشگاه گروهی هنرستان مرضیه ۱۳۷۷
نمایشگاه گروهی نگارخانه وصال شیراز ۱۳۷۸
نمایشگاه انفرادی نگارخانه وصال شیراز ۱۳۷۹
نمایشگاه انفرادی نگارخانه آبگینه شیراز ۱۳۸۰
شرکت در نمایشگاه منتخب نسل نو تهران ۱۳۸۷
نمایشگاه گروهی گالری آران تهران ۱۳۹۲
نمایشگاه انفرادی گالری آران تهران ۱۳۹۳
نمایشگاه انفرادی گالری نارنج شیراز ۱۳۹۴
نمایشگاه انفرادی گالری نارنج شیراز ۱۳۹۵
نمایشگاه گروهی گالری موسی بوداپست مجارستان ۱۳۹۶

رئالیسم جادویی مرضیه فخر