«هل من یزید» در آستانۀ نوزدهمین حراج آثار هنری تهران منتشر شد.

تاریخچه، سازوکار و نقش حراج‌های هنری |نشر آوام سرا

هل من یزید از نشر آوام سرا تاریخچه حراج آثار هنری

آنچه دربارۀ تاریخ حراج‌های هنری نمی‌دانیم

در سالن‌هـای حراج برای خوب بودن نیاز به گران بودن نیست، اما گران‌ها همیشـه باید خوب باشنـد.
جرالــد رایتلینگــر
مناســبات اقتصــاد هــنر از دهــۀ نــود در ســطح جهــان زمینــۀ وســیعتری را تجربــه کرده‌اســت و بــر مبنــای ایــن تجربــه کشــور مــا نیــز وارد فضاهــای جدی‌تــری شده‌اسـت. هـنر مـدرن ایرانـی از ابتـدای قـرن چهاردهـم خورشــیدی در پــی شــکل‌گیری تجــدد وارد عرصــۀ زیسـت فرهنگـی مـدرن شده‌اسـت و پـس از گذشـت نـود ســال، در پــس فــراز و فرودهــای حمایت‌هــای دولتــی و خصوصــی، ایــن هـنـر وارد عرصــۀ اقتصــادی شــده و مکانـی بــرای شـکل‌گیری کالای سرمایه‌ای گردیـده کـه در پــی ایــن اتفــاق شــتاب شــکل گیری باعــث فقــدان ســاختارها و نهادهــای اقتصــادی شــده اســت.
امــر نــو همیشــه بــرای تبییــن ارزش‌هــای جدیــد و هماهنگــی بــا ارزش‌هــای گذشــته در چالــش بــوده اســت. نهادهــای فعلــی نیازمنــد فرهنــگ و ریشــه‌های نظــری قوی‌تــری هســتند، آنچنان‌کــه کارکردهــای موزه‌هــا، گالری‌هــا و حراج‌خانه‌هــا، بــه نســبت تــوان تولیـد هنرمنـدان، دارای سـابقه و تجربـۀ کافـی نیسـتند. بــه واقــع چرخــش کار و مســیر ارتقــاء هنرمنــدان دارای جریــان منظــم و ســازماندهی شــدۀ اســتاندارد نیســت.
پرداختن به تالیف و ترجمۀ مکتوبات پژوهشی دقیق در جهت  تقویت پایه‌های نظری و آشنایی با نهادهای بنیان‌گزار اقتصاد هنر معاصر، از شاخه‌های اصلی موضوعات تخصصی نشر آوام‌سرا است. پس از کتاب‌های موفق «جعل و ازآن خودسازی در هنر» ترجمه و گردآوری زهرا قیاسی و «رونق، پول‌های زیاد، ابر دیلرها و صعود هنر معاصر» ترجمۀ نیما ابطحی که هر دو با استقبال جامعۀ تجسمی روبرو شده و به چاپ دوم رسیدند، کتاب «هل من یزید» از مجموعۀ کپسول هنر معاصر، منتشر شد.
«هل من یزید» با ترجمۀ دکتر سجاد باغبان ماهر و خانم منصوره بشیری‌پور، به تاریخچه، سازوکار و نقش حراج‌های هنری می‌پردازد.
هـر چنـد کـه در ایـن سـال‌ها برخـی تحقیقـات دانشـگاهی در زمینـۀ بـازار هـنر انجـام شـده و کتاب هایــی در ایــن خصــوص ترجمــه شــده اســت، امــا تاکنـون کتـاب مسـتقلی دربـارۀ حـراج آثـار هـنری منتشـر نشــده اســ. بــرای کتــاب حــاضر، پــس از بررســی‌های مختلــف، چهــار مقالــه بــرای ترجمــه انتخــاب شــد کــه بــه نظــرمی رســد می توانــد بــه رفــع خـلـاء مطالعاتــی ایــن حــوزه و شــناخت بیشتــر اصــول و ســازوکارهای برگــزاری حــراج هـنری کمـک کنـد. مقالـه اول و دوم از «شـیرین هـدی« نویســنده اسـتـرالیایی اســت کــه در مقالــه اول بــه مــرور تاریخــی انجــام معاملــه بــه شــیوه حــراج در اروپــا از دوره باســتان تــا دوره معــاصر می پــردازد، و در مقالــۀ دوم پیشــینۀ حراج‌هــای هـنـری و تأســیس خانه هــای حــراج در قـرن هجدهـم میلادی تـا قوام یافتگـی امـروز را مـورد مطالعــه قــرار می‌دهــد. مقالــۀ ســوم، تالیــف «اورلــی اشـنفلتر و کاتریـن گـرادی» اسـت. ایـن دو اقتصـاددان در ایــن مقالــه، ســازوکار برگــزاری حراج‌هــا را از منظــر اقتصــادی بررســی کرده انــد. «لیلــی سر برنــی محمــدی» نیـز در مقالـۀ چهـارم، بـه بررسـی حضـور ده سـالۀ حـراج کریســتیز در خاورمیانــه و تاثیــر آن بــر شــکل گیری مقولۀهنــر ایــران در بــازار بین املللــی هــر می پــردازد.(بخشی از مقدمه مترجمان کتاب)
در شرایط فعلــی ایــن کتــاب بــا ایــن نیــت بــه دســت طبــع سپرده شــده کــه تجــارب گذشــتگان در آن متصــور گردیــده و در جهــت گسـتـرش ســاختار و مناســبات نهادهــای مذکــور نقــش بهــتری ایفــا کنــد. بی‌شــک در کشــورهای دیگــر ایــن نهادهــا بــر مبنــای ایجــاب و نیــاز جامعــه، بــه آرامــش در طــی دویســت ســال، بــه ســامان رســیده‌اند؛ حــال آنکــه مــا دارای تجربــه‌ای کــم و جدیــد از ایــن مقولــه هســتیم.
ایــران امــروز در تـلـاش اســت تــا جایــگاه جهانــی و ارزشــمندی را در گفتگــوی سـپهر اقتصـادی و فرهنگـی خـود در خاورمیانـه و جهـان ســاخته و ارتقــا بخشــد. ایـن متـن شـامل چهـار مقالـه در موضوعـات ارزشـمندی اسـت کـه بـه دسـت اندرکاران هنـر معـاصر ایرانـی کمـک میکنــد ســوابق حــراج در کشــورهای اروپایــی و یــا تاریخچــۀ ایــن پدیــده، کارکــرد حــراج در اقتصــاد هـنـر خاورمیانــه، و بــه طــور اعــم کارکــرد اقتصــادی حــراج را توصیــف و تبییــن ‌نمایــد. آخریــن نکتــه آنکــه مترجمان کتاب هل‌من‌یزید خـود از دسـت اندرکاران فضـای پژوهشـی و اقتصــادی هـنـر معــاصر ایــران هســتند. (از مقدمۀ ناشر به قلم جاوید رمضانی)

علاقه مندان به تهیه کتاب هل من یزید تاریخچه، سازوکار و نقش حراج‌های هنری میتوانند با شماره 88848615 تماس و یا از طریق شماره 9102187559 سفارش خود را ثبت کنند.

تازه های نشر و دیگر کتاب‌های نشر آوام سرا

نویسنده