مجله تندیس -شماره 0 – 10 دی 1381 در این شماره می خوانید: نقاشی درون گرایی به فراموشی سپرده شده است...
مجله تندیس -شماره 2 – 25 بهمن 1381 در این شماره می خوانید: نقاشی از دوسالانه چه خبر ؟| درختان من گرافیک...
مجله تندیس -شماره 5 – 9 اردیبهشت  1382 در این شماره می خوانید: نقاشی پیشه ام نقاشی است (با یاد...
مجله تندیس -شماره 8 – 27 خرداد 1382 در این شماره می خوانید: نقاشی پیرامون دوسالانه ونیز | هوشنگ جمشیدآبادی...
مجله تندیس -شماره 3 – 13 اسفند 1381 در این شماره می خوانید: نقاشی والریو آدامی | عربعلی شروه |...
مجله تندیس -شماره 6 – 23 اردیبهشت 1382 در این شماره می خوانید: نقاشی آرمان : از شیء تا اثر...
مجله تندیس -شماره 1 – 8 بهمن 1381 در این شماره می خوانید: نقاشی ترجمه احساس | دیوار سفید |مالنه دوماس گرافیک...
مجله تندیس -شماره 4 – 26 فروردین  1382 در این شماره می خوانید: نقاشی اولریش کول هانک | افسانه جکسون...