میراث فرهنگی و اثر باستانی دزدیده شده مرمرهای پارتنون یا مرمرهای الگین

جدال بر سر مرمرهای پارتنون | متعلق به یونان یا میراث مشترک جهانی اما در موزه بریتانیا

هشت اثر باستانی دزدیده شده معروف که هنوز در موزه‌ها نمایش داده می‌شوند

مرمرهای پارتنون  یا مرمر نماهای الگین  Elgin Marble در ادامه هشت اثر باستانی دزدیده شده معروف که هنوز در موزه...