هنرمندانی که باید شناخت| هوگو ویلسن

مجله تندیس ۳۰۴

هنرمندانی که باید شناخت: هوگو ویلسن (Hugo Wilson)؛ مرد تاریخ از طبیعت

برگردان: نرگس فرشی

Hw

 

Hw02

 

Hw03

 

Hw04

 

Hw05

 

Hw06

 

Hw07

Hw08

 

نویسنده