ماکارونی در زیرزمین‌دستان

| گالری زیرزمین دستان
| نمایشگاه انفرادی طراحی
| عنوان: ماکارونی
| هنرمند: یاشار صلاحی
| گشایش: ۱۶ مرداد ۱۳۹۴- ۱۶ تا ۲۱:۰۰
| پایان: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴
|بازدید: هر روز ۱۶-۲۰-گالری یک‌شنبه ها تعطیل است.
| نشانی: تهران- خیابان فرشته(فیاضی)، خیابان بیدار، شماره ۶
| تلفن: ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۱۴

Yashar-Salahi

نویسنده