سردرگرمی امید اولادی در هفت آینه

امید اولادی هفت آینه | نگارخانه هفت آینه
|عنوان نمایشگاه : سردرگمی
| نمایشگاه پوستر
|هنرمند:امید اولادی
| گشایش :۲۲ مرداد ساعت ۱۷تا ۲۰ نمایشگاه تا چهارشنبه ۲۸ مرداد ۹۴  ادامه دارد
| نشانی:ساری خیابان مازیار کوچه مازیار یک تلفن:۰۱۱۲۲۱۲۶۱۳

نویسنده