نمایشگاه نقاشی‌های محمود زنده رودي در مقر سازمان ملل

همزمان با افتتاح اجلاس حقوق بشردرمقرسازمان ملل متحد به دعوت آقای مولرمدیرکل سازمان ملل متحد در ژنو هنرمند نقاش محمود زنده رودی(زنده) آثارخود راازتاریخ هشتم تا بیست وششم سپتامبر درساختمان سازمان ملل متحد به نمایش میگذارد.

آثارتازه این هنرمند ایرانی با عنوان کرامت انسانی همگی با الهام از بینش ایرانی نسبت به حقوق بشر وکرامت انسانی پدید آمده است

این نقاش مقیم فرانسه تابلوی اصلی خود را با الهام از شعر معروف استاد سخن سعدی .

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند به سه زبان فارسی ، انگلیسی و فرانسه ساخته است که برای اولین بار در سازمان ملل متحد به نمایش در می آید

زنده‌رودی همچنین اردیبهشت سال جاری در مراسمی 8 تابلو را که براساس منظومه هفت پیکر نظامی خلق کرده است به موزه هنرهای معاصر تهران اهدا کرد.

نویسنده