نمایشگاه گروهي نقاشي در گالری احسان

| گالری احسان ehsan-1

| نمایشگاه گروهي نقاشي

| هنرمندان: عليرضا بحراني | ابراهيم زرگري

| عنوان: گمشده در بافت

| گشایش: 14 شهريور93، 16-20 پایان: 19 شهريور

| بازدید: همه روزه 16-20

| آدرس: تهران، آجودانيه، خيابان 14شرقي، شماره 22 تلفن: 22286143

نویسنده