پهلوان‌کُِشی منصور دهستانی

| نگارخانه هفت آینه
|عنوان نمایشگاه : پهلوان‌کُِشی
| نمایشگاه انفرادی نقاشی
|هنرمند:منصور دهستانی
| گشایش :۱۸ دی ۹۴ ساعت ۱۶تا ۲۰

| بازدید: نمایشگاه تا  ۲۳ دی ۹۴  ادامه دارد.ساعت بازدید ۱۶تا ۲۰ 
| نشانی:ساری- میدان راه آهن، خیابان مازیار، کوچه مازیار یک تلفن:۰۱۱۲۲۱۲۶۱۳

mansour-dehestani

نویسنده