نقاشي‌هاي پيام مفيدي در گالری اثر

| گالری اثر asar-1

| نمایشگاه انفرادي نقاشي

| پيام مفيدي

| عنوان: بي نظمي منسجم

| گشایش: 21 شهريور93، 16-21 پایان: 11 مهر

| بازدید: يكشنبه تا پنجشنبه 11-20 و جمعه هاي غير از گشايش 16-20

(گالري شنبه ها تعطيل است)

| آدرس: تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر، كوي برفروشان، شماره16 تلفن: 88326689

نویسنده