« پرندگان باغشاه » در محل پروژه های آران

| پروزه‌های آران
| بازخوانی تاریخ- نمایشگاه انفرادی

| هنرمند:  صالح تسبیحی

| عنوان: پرندگان باغشاه
| گشایش: ۹ بهمن ۹۴، ۱۶-۲۰
|پایان: ۳۰ بهمن۹۴
| بازدید: افتتاحیه ۱۶-۲۰ و روزهای دیگر ۱۳-۱۹ (جمعه های غیر افتتاحیه تعطیل)
| آدرس: تهران، خیابان نوفل لوشاتو- کوچه دادگر پلاک ۵
| تلفن: ۶۶۷۰۷۹۷۵

طاووس سفید؛ میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل
طاووس رنگین؛ شیخ احمد روح القدس
کاکایی؛ ملک المتکلمین
مرغ عشق؛ قاضی ارداقی
مرغ عشق زرد؛ میرزا ابراهیم تبریزی
طوطی؛ سید جمال واعظ
کبوتر؛ سیدمحمدطباطبایی
مرغ دریایی؛ شیخ احمد روحی
سار؛یحیا میرزا اسکندری
مرغ بهشتی؛ ثقه الاسلام تبریزی
غراب؛ لیاخوف
بوف؛ محمدعلیشاه

برگرفته از متن هنرمند برای این نمایشگاه:
ماجرای مشروطه انبانِ نشانه هاست. انگار در این تکه از تاریخ هر کس وظیفه‌.ی تعریف شده‌.ی خود را تا انتها به سرانجام رسانده. روزنامه نگار در خوشخوانی و سخنور در هیبت دادن به کلمات، شاه در استبداد و حتا مکان‌.ها در پذیرفتنِ انسان‌.ها دقیق؛‌.‌. همان کارکردی را داشته‌.اند که از نام و نشانشان انتظار می‌.رود. از این روست که «باغشاه» باید مسلخ آزادیخواهان باشد و نه باغ‌.اش تداعی صفا و طراوت کند نه شاه‌.اش دادگستر. باغشاه، باغ ودربار وسیعی بود که محمدعلی شاه قاجار در روز به توپ بستن مجلس آنجا نشست و بسیاری از آزادیخواهان را در حضور او شکنجه کردند و چندی را کشتند. تصویرِ آشنا، نمادی از محلِ همیشه برپا برای قلع و قمع آزادی. محلی تاریک درهوای ابریِ وطن ما که بی‌.قرارانِ بلندپرواز بر هوای آن می‌.جهند و به دام می‌.افتند. گویی بدنهای صف به صفِ کشتگان و مطرودانِ باغشاه مجسمه‌.های بی‌.سرِ می‌.دانگاهی باشند که هوای حق و عدالت در آن سودایی گذرنده است. و از فرط تکرار، شرح مستقیم واقعه بی‌.فایده. نقشی مکرر؛ خالکوبی شده بر تن ما.
 مجموعه‌.ی «پرندگان باغشاه» بر این بخش از تاریخ دقیق شده است . در این مجموعه شخصیت هایی  نیز که مشخصاً در به توپ بستن مجلس (یا به قول تاریخ نگاران مشروطه؛ یوم التوپ) آسیب ندیده و کمی بعد یا قبل از آن در کار بوده اما سرنوشت غمبارِ مشابهی با کشتگان باغشاه داشته‌.اند به مجموعه افزوده‌.ام. دوازده نفر، بر اساس عدد آشنای بین النهرین باستانی تعریف شده. دوازده صورت فلکی آسمان، دوازده حواری مسیح، دوازده امام شیعه، و هر دوازدهه‌.ی نمادین دیگری که می‌.تواند یادآور گروه برگزیدگان باشد. بدنهای سربلندان تاریخ همچون پرندگانِ منقاربریده و عکس به عنوانِ برشی متصل به واقعیت، به کار گرفته شده‌.اند تا موقعیت انسانیِ آن‌.ها میان بال و پر پرندگان گم نشود. صالح تسبیحی.

 

saleh-tasbihi

The Birds of The Garden of Shah
Solo exhibition of Saleh Tasbihi
Opening at Aaran Projects on 29th January- through to 19th February.

This exhibition is dedicated to ten of the leaders, activists and journalists who were brutally murdered during the Constitutional Revolution in Iran (1905-1907). Their names are engraved on conscience and history of this country.
Mirza Reza Jahangir Khan Sour Esrafil -Journalist
Sheikh Ahmad Rouh ol Ghodos – Journalist
Malek ol Motekalemin – Leader and Grand orator of Constitutionalists
Ghazi Ardaghi – Activist
Mirz Ebrahim Agha Tabrizi – Member of Parliament and Journalist
Seyed Jamal ol Din Vaez  Esfahani – Leader of Constitutionalists 
Sheikh Ahmad Rouhi – Activist and Journalist
Seyed Mohammad Tabatabaie- Leader and Activist
Saqat ol Eslam Tabrizi- Leader and activist and Author
Prince Yahya Miraz Eskandari- Member of parliament and Journalist
The Persian Constitutional Revolution took place between 1905 and 1907. The revolution led to the establishment of a Parliament in Iran and opened the way for cataclysmic changes in Persia, heralding the modern era and the rule of law and promising freedom of speech.
The monarch Mozaffar ad-Din Shah signed the constitution in 1906, but he died shortly after and was replaced by his son, Mohammad Ali Shah. The latter abolished the constitution and in June of 1908, with support of British and Russians, bombarded the Parliament. Russian colonel Vladimir Liakhov who was the commander of the Persian Cossack forces, formed as a elite cavalry unit in 1879, lead the forces in shelling the Majles, killing hundreds of people and later on executing leaders and Journalists of the Constitutional Movement. The Shah kept himself confined to his residence at Bagh-e Shah fort in west of Tehran. A number of captured constitutionalists were imprisoned at Bagh e Shah and tortured and killed.
In retaliation and by July 1909, pro-Constitution forces marched from provinces of Azerbaijan and Gilan towards the capital and were joined with forces of tribes of Bakhtiari and Qasqai. They were able to capture Tehran and re-establish the constitution.
On 16th July 1909, the parliament voted to place Mohammad Ali Shah’s 11-year-old son, Ahmad Shah on the throne. Mohammad Ali Shah abdicated and fled to Russia, later to Turkey and died in San Remo Italy. Every Shah of Iran since Mohammad Ali Shah has died in Exile.

 

نویسنده