فرشته شادی |گالری سیحون ۲

فرشته شادی در گالری سیحون دو
|گالری سیحون ۲
| هنرمند: فرشته شادی
| عنوان: سوگواری آرزوهای زنانه
| نمایشگاه: انفرادی   عکس ، پرفورمنس، ویدئوآرت
| گشایش: جمعه ۱۷ اردیبهشت ۴-۸ عصر
| پایان: ۲۹ اردیبهشت
 |بازدید: جمعه ها ۴ تا ۸ عصر,شنبه تا پنجشنبه ۱۱ صبح تا ۷ عصر
|گالری روزهای دوشنبه تعطیل می باشد.
  | نشانی:  خیابان مقدس اردبیلی ، خیابان کیهان ،کوچه سینایی پلاک ۲۴
|تلفن :۲۲۱۷۴۳۴۶

 

 

سوگواری بزرگ ، تنهایی بزرگ
زبان تصویر نیازی به کلمات ندارد. هنرهای خاموش ترجمان فریادها و نجواهای بشری است. همواره با خود فکر می کردم نوشتن درباره هنرهای خاموش خاصه در پیشانی کارت ها و کاتالوگ ها کاری بیهوده است. حتی اگر ستایش انگیزترین و عمیق ترین متن را نوشته باشی، متاسفانه اغلب با شعار همراه خواهد شد. چه بسیار آثاری که قربانی همین متن های هرچند کوتاه و مرسوم – نه مهم – شدهاند. هنرمندان آثار خاموش یا همان آثار هنرهای تجسمی همه تلاششان این بوده که از کلمات و ادبیات عبور کنند ، مرزهای تئوریها را که بر ساخته کلمات است در نوردند و به آن سوی معناها و بی معنایی برسند ، و در خود و در جهان رها شوند تا در ذهن و جانمخاطب ادامه یابند.
هنر لزوما بازتاب یا نتیجه آن چیزی نیست که هنرمند می خواهد می گوید ، بلکه هنر سخن خود را دارد، حتی دور و با فاصله هایگاه بسیار با خالق اثر، به همین دلیل می تواند خود را به حیات و زمان متصل کند و دوام بیاورد. در این صورت هر چیزی که ما دربارهآثاری از این دست بنویسیم درٍ مفاهمهُ بین هنر و مخاطب را بسته ایم. پس بهتر است که بگذاریم آثار این نمایشگاه هم که تلاش و کشف و شهود « فرشته شادی « را به نمایش می گذارد از کلمات عبور کند. و ما را با دردها ، رنج ها و تنهایی بزرگ زن « و زنانه «بودگی به عمق سوگواری و ستایش ببرد. همگامی با عکس ها بهتر از همکلامی با سخن من است.

هیوا مسیح

فرشته شادی

Seyhoun Art Gallery2
Fereshteh Shadi
Mourning Feminine’s Dreams

Solo

 photography,Performance Art &Video Art

Opening : Friday May 6

Opening hours: Friday 4-8pm

End:May 18

Fridays 4-8 Pm

Sat to Thu: 11 Am – ۷ Pm

Gallery is Closed on Mondays

Address : No.24, Sinaei Alley, Keyhan Street, Moghadas Ardebili Ave, Tehran, Iran

Tel:22174346

نویسنده