نقاشی کودکان کار در گالری آوا

نقاشی کودکان کار در گالری آوا

نمایشگاه گروهی نقاشی

عنوان:  خانه آن روزها House of Memories

هنرمندان  :کودکان کار

گشایش:۱۹ شهریور
پایان:۲۴ شهریور

بازدید:افتتاحیه ۴ تا ۸
بازدید روزانه ۴ تا ۸

آدرس گالری:الهیه، کوی خزر شمالی، بن بست رامین، پلاک ۹ نگار خانه آوا

تلفن:۲۲۰۰۶۶۴۷

 

گالری آوا