آثار حجمي و چيدمان در گالري آران

| گالری آرانaran-2

| نمایشگاه انفرادي حجم و چيدمان

| ماندانا مقدم

| عنوان: زیر, زیر آن, کمتر از آن , در زیر, پوشیده, پنهان, اعجاز,معجزه,…

| گشایش: 30 آبان93، 16-21

| پایان: 17 آذر

| بازدید: افتتاحيه 16-20 و روزهاي ديگر 11-19 (جمعه هاي غير افتتاحيه تعطيل است)

| آدرس: تهران، خيابان خردمند شمالي، كوچه دي، شماره 12

| تلفن: 88829087

| بيانيه: زیر, زیر آن, کمتر از آن , در زیر, پوشیده, پنهان, اعجاز,معجزه, پدیده, اتفاقات عجیب و غریب، شخصیت، جادو،اتفاق عجیب، ، عجیب تر از عجیب، به اندازه کافی عجیب، غیر مترقبه، معجزه، شانس…دولت، ملت، پادشاهی، سرزمین، قلمرو، قطعه ی از خاک، قطعه ی از زمین، نقشه، زمین، زمین تند، خاک سفت، تخصیصات، کاشتن، عرصه های باغ، باغ سبزیجات…

 

 

 

 

 

 

نویسنده