منوچهر صفرزاده در گالري ماه مهر

| گالری ماه مهرmah-mehr-1

| نمایشگاه انفرادي نقاشي

| عنوان: –

| منوچهر صفرزاده

| گشایش: 7 آذر 93، 16-20

| پایان: 17 آذر

| بازدید: همه روزه ۱۶-۲۰(گالری جمعه‌های غیر از گشایش‌ تعطیل است)

| آدرس: تهران، بلوار آفريقا، كوچه نيلوفر، شماره 7

| تلفن: 22013178

 

نویسنده