استرداد اشیای تاریخی به ایران

استرداد اشیای تاریخی به ایران در نمایشگاه «دستاوردهای دیپلماسی فرهنگی»

در نمایشگاه «دستاوردهای دیپلماسی فرهنگی» ۲۸۷ شی تاریخی از مجموع ۵۵۰ شی تاریخی استردادی به ایران در موزه ملی به نمایش در آمده است.این اشیای تاریخی از کشورهای آمریکا، ایتالیا و بلژیک در قالب چهار محموله به ایران استرداد شده است.

اشیای تاریخی

 

اشیای تاریخی