نمایشگاه هنر مفهومی کارون

اولین نمایشگاه هنر مفهومی کارون

دکتر علیزاده به عنوان کیوریتور نمایشگاه اینستالیشن کارون: این فراخوان دررابطه با مسایل و مشکلات زیست محیطی استان خوزستان و به خصوص رود بزرگ کارون می باشد. کارون به عنوان عنصراصلی تمدن سازبشری در طول تاریخ و به نمایندگی از کلیه مسایل زیست محیطی انتخاب گردید تا بتوان هنرمندان استان و دانشجویان رشته‌های هنری دانشگاه شهیدچمران اهواز دغدغه‌ها و نگاه خودرا با بیان هنری و بااستفاده ازمدیوم‌های جدید درزمینه اینستالیشن وبدون واسطه درمعرض بینندگان ومخاطبان خود قرار داده و از این طریق توجه و احترام به عناصر اربعه را موردتاکیدقراردهند.برگزاری و اجرای نمایش چیدمان ها از ۱۸ تا۲۰ اسفندماه سال جاری خواهدبود. در این فراخوان پس از ارایه طرح‌ها، توسط استادان داوری و پس از انتخاب به مرحله اجرایی هدایت خواهندشد. اجرا ها در کنارساحل کارون و نزدیک محوطه کتابخانه در جاده ساحلی غربی برگزارخواهدگردید.

هنر مفهومی کارون

نویسنده